HTTP Weazel 1.9

HTTP Weazel 1.9

metaException oHG – Shareware –
Tool for ripping whole Websites. Through the use of the latest cuting-edge technologies (JavaScript, Macromedia FLASh (tm)) it is possible to view the downloaded sites locally as if you were on-line. Additionally you can share projects over you LAN via the integrated HTTP Server.
You can automate your downloads with an integrated scheduler. A flexible, rule-based filtering system gives you full control over the download. You can also manuallly select which files should be downloaded and which not.

Tổng quan

HTTP Weazel là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi metaException oHG.

Phiên bản mới nhất của HTTP Weazel là 1.9, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

HTTP Weazel đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

HTTP Weazel Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho HTTP Weazel!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản